ΘΕΣΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΣ

Η Πληροφορική έχει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης και εφαρμογής σε όλους τους κλάδους των περισσότερων επιχειρήσεων και απαιτεί επαρκή προστασία για να παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Οι εταιρείες πρέπει να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες απρόβλεπτων δαπανών με το να είναι προετοιμασμένες να υπερασπιστούν τα περιουσιακά τους στοιχεία από διάφορες απειλές, δεδομένου ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία θα μπορούσαν να εκτίθενται συνεχώς σε κίνδυνο βλάβης ή ζημιών.

Η Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων περιλαμβάνει την προστασία των πληροφοριών που αποθηκεύονται και αποστέλλονται ψηφιακά μεταξύ των συστημάτων πληροφορικής και η συμβουλευτική ομάδα επί θεμάτων Ασφάλειας Πληροφορικής της Digital Investigations θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αξιόπιστη στρατηγική Ασφάλειας Πληροφορικών Συστημάτων, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις προσδοκίες της εταιρείας σας.

 

Θα πραγματοποιηθεί μια συγκριτική ανάλυση (gap analysis) μεταξύ της τρέχουσας και της επιδιωκόμενης κατάστασης, για να αναλυθούν οι ανάγκες των πολύτιμων συστημάτων σας και να σας βοηθήσουμε να οργανώσετε τις απαραίτητες φάσεις και τις διαδικασίες ώστε να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη Στρατηγική Ασφαλείας σας. Πραγματοποιούμε αυτήν την ανάλυση έχοντας πάντα κατά νου τους τρεις βασικούς πυλώνες της Ασφάλειας Πληροφορικών Συστημάτων: Διαθεσιμότητα Συστημάτων, Ακεραιότητα Δεδομένων και Εμπιστευτικότητα.

 
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ

Η περίμετρος είναι ένας συνδυασμός συσκευών και υπηρεσιών που υλοποιούν ένα οχυρό στα όρια του δικτύου σας. .


Μπορεί να απαρτίζεται από Routers περιμέτρου, Firewalls, Συστήματα Ανίχνευσης Εισβοολών (Intrusion Detection Systems - IDSs), Συστήματα Πρόληψης Εισβολών (Intrusion Prevention Systems - IPSs), συσκευές υλοποίησης VPN, Αποστρατιωτικοποιημένες Ζώνες (De-Militarized Zones - DMZs), προστατευμένα υποδίκτυα, αρχιτεκτονικές λογισμικών με web front end κώδικα της εφαρμογής και back-end βάσεις δεδομένων. Όποια και είναι η δομή της υλοποίησής της, η περίμετρος είναι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία, στα οποία επικεντρώνονται τόσο οι πιθανοί επιτιθέμενοι προς τις δομές Πληροφορικής σας  όσο και οι υπεύθυνοι ασφαλείας τους.


Μια υγιής αρχιτεκτονική ασφάλειας περιμέτρου απαιτεί πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας, επικεροποιημένες και σταθερές πολιτικές καθώς και τμηματοποίηση των δικτύων. Το να υπάρχουν όλα τα παραπάνω στην θέση τους και με εύρυθμη λειτουργία, δυσκολεύει τις επιθέσεις στα συστήματά σας, ενώ  ταυτόχρονα διευκολύνει εσάς να ανιχνεύσετε, να απομονώσετε και να ανταποκριθείτε σε παραβιάσεις ασφαλείας, όταν αυτές συμβούν.


Η ομάδα Ασφάλειας Πληροφορικής της Digital Investigations θα σας βοηθήσει να καθορίσετε τις βασικές τιμές αναφοράς (baseline) της προστασίας σας και την επεκτασιμότητα  της, διασφαλίζοντας ότι είναι ικανή να κλιμακωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν μελλοντικά. Καθώς οι απειλές εξελίσσονται καθημερινά, ενά καλώς ορισμένο σχέδιο ασφάλειας περιμέτρου θα καταστήσει ευκολότερο για το τμήμα υποστήριξης Πληροφορικής σας να επιθεωρήσει μια πιθανή μελλοντική παραβίαση.  Ακολουθώντας το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης τρωτότητας, είναι εύκολο να διατηρηθεί το σχεδιασμένο επίπεδο ασφαλείας, καθώς και να αναπτυχθούν κλιμακώσεις μελλοντικά, εάν τα επίπεδα ασφαλείας τότε φαίνεται να υπολείπονται των αποδεκτών προτύπων.

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ -
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ

Τα εσωτερικά δομικά στοιχεία Πληροφορικής μιας εταιρείας αποτελούνται από τις βασικές ομάδες των servers, τους υπολογιστές των χρηστών και φυσικά από τους ίδιους τους ανθρώπους.  Η διατήρηση των ψηφιακών σας δεδομένων ανέπαφων, διαθέσιμων και εμπιστευτικών είναι ένα δύσκολο έργο, το οποίο υπόκειται σε αυστηρές βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας. Ο πρώτος στόχος είναι ο καθορισμός των κατάλληλων για τον οργανισμό σας, βασικών τιμών αναφοράς (baseline) και ο ρόλος τους στην ασφάλεια.

Η αξιολόγηση της υποδομής Πληροφορικής με τον προσδιορισμό των κρίσιμων για την επιχείρηση συστημάτων και διαδικασιών, καθώς και των πιθανών απειλών προς αυτά τα συστήματα, και τις επιπτώσεις τους στον οργανισμό σας, είναι τα πρώτα βήματα προς τον καθορισμό των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων ασφαλείας που ταιριάζουν στην δική σας περίπτωση.

Εκτεινόμενη απότην φυσική ασφάλεια των servers σας ως την ασφάλεια των δεδομένων που ταξιδεύουν μέσω του εσωτερικού σας δικτύου, η Ομάδα Ασφαλείας μας θα οργανώσει όλα τα επίπεδα ασφαλείας που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην υποδομή σας και θα αντιμετωπίσει στην πρότασή της όλα τα γνωστά τρωτά σημεία, για τα οποία ο οργανισμός σας θα έπρεπε να έχει προετοιμάσει την άμυνά του.

Από καθοδήγηση σχετικά με την διασφάλιση του server room, την τοποθέτηση ασφαλών και ισχυρών πολιτικών κωδικών για πρόσβαση στα συστήματά σας, έως το χρονοδιάγραμμα της πολιτικής διαχείρισης patches, όλα όσα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των servers σας και τις επικοινωνίες τους θα σας παραδωθούν καλώς τεκμηριωμένα, ώστε η ομάδα υποστήριξης Πληροφορικής σας να διατηρήσει τις σχετικές εργασίες ασφάλειας οργανωμένες και υπό έλεγχο.

Η Ομάδα Ασφάλειάς μας θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε μια σαφή οπτική σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι υποδομές Πληροφορικής, οι χρήστες.τους και οι υπολογιστές θα προστατεύονται καλύτερα έναντι των απειλών που προέρχονται από την καθημερινή αλληλεπίδραση με τον φηφιακό χώρο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις ενός πιθανού κινδύνου για τα συστήματά σας.

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

…ή όπως αναφέρεται αλλιώς High Availability Information Technology Disaster Recovery Plan (IT DRP)!

Όλες οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υποδομές Πληροφορικής δεν μπορούν παρά να δημιουργούν και να διαχειρίζονται μεγάλες ποσότητες ψηφιακών πληροφοριών και δεδομένων. Μερικές από αυτές τις πληροφορίες και τα δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για την συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οργανισμού, ακόμη και για την επιβίωσή του. Ο αντίκτυπος της απώλειας δεδομένων ή η αλλοίωσή τους θα μπορούσε να είναι σημαντική.


Η απώλεια δεδομένων ή η αλλοίωσή τους μπορούν να προκληθούν από διάφορους παράγονες, όπως από ανθρώπινο λάθος, αστοχία υλικού, hacking, και γενικότερα από επιθέσεις malware και ransomware, οι οποίες έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να συμβούν σε επίπεδο server, αλλά θα πρέπει πάντα να έχετε κατά νου πως ακόμη και εάν συμβούν σε υπολογιστή κάποιου χρήστη, σημαντικά αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα εκεί προσωρινή ή μόνιμα, θα μπορούσαν να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην εταρεία εάν χαθούν ή καταστραφούν με κάποιον τρόπο.


Είναι ουσιαστικής σημασίας να σχεδιαστεί σε γερά θεμέλια η αποκατάσταση από καταστροφές βασισμένη σε δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων. Η Ομάδα Ασφαλείας της Digital Investigations μπορεί να σας βοηθήσει να προβείτε σε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την κατάλληλη ανθεκτική λύση για τον οργανισμό σας, με βάση την ανοχή των συστημάτων σας σε κινδύνους και του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας σε συνδυασμό με τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό σας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τους τρόπους εξάλειψης των σημείων αποτυχίας λόγω μοναδιαίας πληθικότητας συστημάτων σε όλη την υποδομή σας, έχοντας καθημερινές στις εγκαταστάσεις σας, καθώς και εβδομάδιαίες και μηνιαίες εκτός εγκαταστάσεών σας διεργασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Με τον τρόπο αυτό θα είστε σε θέση να αποκτήσετε πρόσβαση στα ανακτημένα σας συστήματα και στα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατόν, εξαλείφοντας έτσι το downtime των συστημάτων σας, σύμφωνα με τις οδηγίες των συγκεκρμένων σας πλάνων ανάκτησης.


Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εξετάσετε τις επιλογές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας: Διατηρώντας στις εγκαταστάσεις σας αντίγραφα ασφαλείας, μεταφέροντάς τα βάσει καθημερινού προγράμματος σε δικούς μας αποθηκευτικούς χώρους ή ακόμη και στο cloud. Σε κάθε από τις περιπτώσεις θα βοηθήσουμε την Ομάδα Υποστήριξής σας να έχει μια σαφή εικόνα σχετικά με τις διαδικασίες ανάκτησης και τα χρονοδιαγράμματά τους.

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Η συμβουλευτική ομάδα της Digital Investigations σχεδιάζει την Στρατηγική Ασφαλείας της εταιρείας σας, έχοντας πάντα κατά νου τις υπηρεσίες σας και την Διαθεσιμότητα, Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας.  Αφού σχεδιαστούν και τεκμηριωθούν οι φάσεις και οι διαδικασίες υλοποίησης ασφάλειας των υποδομών σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε με το επόμενο βήμα, το οποίο είναι σημαντικό έργο από μόνο του.

Το τελευταίο βήμα της εν εξελίξει διαδικασίας ανάπτυξης μιας Στρατηγικής Ασφαλείας υποδομών Πληροφορικής, είναι η συμμόρφωση, και οι εταιρείες πρέπει να επικεντρώνονται σε αυτό προκειμένου να διατηρείται μια επιτυχημένη Στρατηγική.

Μπορούμε να βοηθήσουμε εσάς, την Διοίκηση, να καλύψετε το κενό ανάμεσα σε εσάς και στο Τμήμα Υποστήριξης των συστημάτων σας, είτε είναι εσωτερικοί ή εξωτερικοί συνεργάτες σας, παρέχοντας εποπτεία της Ομάδας Υποστήριξης, κι εξασφαλίζοντας ότι συμμορφώνονται με τα απαραίτητα σημεία της Στρατηγικής Ασφαλείας.

Μπορούμε να επιβλέπουμε την Ομάδα Ανάπτυξης Πληροφορικών Συστημάτων σας σε τακτά χρονικά διαστήματα, ή όταν ζητηθεί, ανάλογα με τις προκλήσεις της υλοποιούμενης φάσης της Στρατηγικής Ασφαλείας σε κάθε δεδομένη στιγμή.  Μπορούμε να σας διαβεβαιώνουμε ότι οι διαδικασίες που υλοποιούνται είναι οι σωστές και να προτείνουμε διορθωτικές ενέργειες, εφόσον απαιτείται.